Anh không hứa yêu em trọn đời, anh chỉ yêu em vào ngày hôm nay và ngày mai. – #Status

Anh không hứa yêu em trọn đời, anh chỉ yêu em vào ngày hôm nay và ngày mai. Mà, em cũng có thể gọi là mãi mãi, nhưng mãi mãi của anh không phải chỉ nói bằng miệng mà bằng cả trái tim này.

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*