Chỉ là, nếu anh lạc mất em, thì em cũng sẽ không để anh tìm thấy nữa – #Status

“Có thể em không tốt, nhưng trên thế giới này em là duy nhất. Anh trân trọng cũng được, mà không trân trọng cũng không sao.

Chỉ là, nếu anh lạc mất em, thì em cũng sẽ không để anh tìm thấy nữa.”

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*