Chúng ta không thể quay lại với nhau được sao? – #Status

– Chúng ta không thể quay lại với nhau được sao?

– Không thể

– Tại sao?

– Vì chúng ta chia tay rồi.

– Có thể quay lại được mà.

– Vậy tại sao ngày đó lại chia tay?

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

🙂

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*