Có đôi khi !. Chúng ta phải học cách im miệng lại, dẹp bỏ kiêu ngạo sang một bên và thừa nhận chính mình đã làm sai… Đây không phải là chấp nhận hạ – #Status

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*