Có đôi khi chúng ta thích một bài hát không phải vì bài hát đó nghe thật hay mà bởi vì ca từ viết thật giống chính mình. – #Status

“Có đôi khi chúng ta thích một bài hát không phải vì bài hát đó nghe thật hay mà bởi vì ca từ viết thật giống chính mình.

Giống như viết chuyện của mình vào trong đó. Càng nghe càng thương tâm..”

Sao nó giống mình vậy !sao cứ như thể viết cho riêng cuộc đời minh7 ấy !

Càng nghe càng thấm !càng thấm lại càng nghe!

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*