Con người chúng ta nên tập hiểu có những thứ không phải là mất đi, mà là không còn nữa. “Mất đi” thì còn hy vọng tìm thấy. “Không còn nữa” vĩnh viễn m – #Status

Con người chúng ta nên tập hiểu có những thứ không phải là mất đi, mà là không còn nữa. “Mất đi” thì còn hy vọng tìm thấy. “Không còn nữa” vĩnh viễn mãi vẫn là không còn nữa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*