Cuộc sống cũng giống như cuộn chỉ, chỉ càng dài càng dễ rối, lòng người càng sống càng dễ thấy những mặt tối – #Status

Cuộc sống cũng giống như cuộn chỉ, chỉ càng dài càng dễ rối, lòng người càng sống càng dễ thấy những mặt tối, mỗi lần gỡ một nút thắt là mỗi lần lòng đau đến quặn thắt, nhưng chọn gỡ là còn chọn được cách giải thoát cho mình.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*