Cuộc sống này không ai cho không thứ gì Có qua có lại Còn lợi dụng thì còn chơi Hết lợi dụng thì vứt bỏ. – #Status

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*