Để anh bắt đầu vẽ những sắc màu của ngày mưa vắng em – #Status

Liệu em đã biết hay chưa những điều anh viết say sưa hằng đêm

Để anh bắt đầu vẽ những sắc màu của ngày mưa vắng em

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*