Đời người vốn không có nợ nhau. – #Status

“Đời người vốn không có nợ nhau. Người khác tốt với bạn, là vì họ thích; bạn tốt với người khác, là vì bạn cam tâm tình nguyện. Không phải mọi sự cho đi đều có đền đáp, cũng không phải mọi sự cho đi đều cần đền đáp….”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*