Dù thế nào đi nữa, mỗi người đều có thứ mà mình quý trọng, không phải nói bỏ là có thể bỏ. – #Status

“Dù thế nào đi nữa, mỗi người đều có thứ mà mình quý trọng, không phải nói bỏ là có thể bỏ. Cũng giống như thế trong lòng mỗi người đều có một người nào đó, không phải nói quên là có thể quên… “

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*