Em từng nói: “Con gái càng say lại càng tỉnh”. Ừ thì đúng thật. Nhưng là tỉnh trong ý thức và say ở trong lòng. Ý thức bảo quên, còn trái tim bỗng nhớ – #Status

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*