Mày đừng khóc, chẳng ai lau nước mắt cho mày đâu, ngoài kia người đời họ vô tâm lắm, mọi lời khuyên chỉ có gia đình mới đúng, tất cả còn lại chỉ là sự – #Status

Mày đừng khóc, chẳng ai lau nước mắt cho mày đâu, ngoài kia người đời họ vô tâm lắm, mọi lời khuyên chỉ có gia đình mới đúng, tất cả còn lại chỉ là sự thương hại lòng đầy dã tâm..!

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*