Nếu bạn đang phân vân người nào đó có yêu bạn hay không thì câu trả lời chính là người đó không hề yêu – #Status

”Nếu bạn đang phân vân người nào đó có yêu bạn hay không thì câu trả lời chính là người đó không hề yêu bạn. Vì nếu họ thực sự yêu bạn thì đã không để bạn phải phân vân ngay từ đầu.”

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*