Nếu đã là của nhau, thì trước sau cũng trở về Nếu không là của nhau, níu kéo cũng chỉ vậy thôi! — cùng với Phạm Chí Lợi. – #Status

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*