Ngày hôm nay, em thật sự mệt mỏi, nhưng không một ai lắng nghe em nói… Chẳng lẽ, cả đời này nước mắt em cứ chảy ngược vào trong? – #Status

Ngày hôm nay, em thật sự mệt mỏi, nhưng không một ai lắng nghe em nói… Chẳng lẽ, cả đời này nước mắt em cứ chảy ngược vào trong?

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*