Rõ là có những người, mình đánh đổi cả tuổi trẻ để vì họ mà xót xa. Vậy mà cuối cùng, họ đã đem cả thảy những dịu dàng của năm tháng sau này để dỗ dàn – #Status

Rõ là có những người, mình đánh đổi cả tuổi trẻ để vì họ mà xót xa.

Vậy mà cuối cùng, họ đã đem cả thảy những dịu dàng của năm tháng sau này để dỗ dành một người khác

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*