Thời gian ơi, trôi chậm lại một chút được không? – #Status

Thời gian lấy đi của ta rất nhiều thứ. Những lần cà kê cùng lũ bạn, những câu chuyện hằng ngày thưa dần đi, mỗi người mỗi nơi, muốn gặp nhau cũng khó.

Thời gian ơi, trôi chậm lại một chút được không?

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*