Thời niên thiếu bởi vì không bị tổn thương, cho nên không biết nhân từ. Bởi vì không có sợ hãi, cho nên không biết nhún nhường. – #Status

Thời niên thiếu bởi vì không bị tổn thương, cho nên không biết nhân từ. Bởi vì không có sợ hãi, cho nên không biết nhún nhường. Chúng ta bản chất suy xét tùy tiện, không mảy may quan tâm đến việc tổn thương người ta. Cho đến một ngày, bản thân trải qua tổn thương. mới biết được thế nào là đau đớn và sợ hãi, mới hiểu rõ thế nào là nhân từ và nhún nhường.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*