Tình yêu đã từng là chuyện của cả hai người, nhưng đến một lúc nào đó, nó chỉ còn là mối bận tâm của một người mà thôi. – #Status

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*