“Tôi cứ nghĩ rằng mình ổn, nhưng hóa ra đó cũng chỉ là lời biện hộ cho cái cảm giác nửa vời lúc này… – #Status

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*