Tôi nghĩ ở thế giới này không bỏ rơi ai cả. Chỉ có con người bỏ rơi con người trong lúc khó khăn nhất thôi. – #Status

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*