Trên đời này có quá nhiều chuyện bất ngờ chúng ta phải đối diện bằng thái độ hiển nhiên. – #Status

Trên đời này có quá nhiều chuyện bất ngờ chúng ta phải đối diện bằng thái độ hiển nhiên.

Không phải tâm chúng ta bất biến mà sâu trong lòng đã vạn biến từ lâu.

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*