Trong cuộc đời bạn có thể gặp rất nhiều người, họ có thể nói những lời tốt đẹp. Nhưng cuối cùng chỉ có hành động của họ, mới nói lên họ là ai. – #Status

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*