Trong cuộc đời của chúng ta. – #Status

Trong cuộc đời của chúng ta.

Có những thứ không muốn làm nhưng phải làm, đó là trách nhiệm.

Có nhiều thứ dù muốn làm nhưng không thể làm được, đó là số phận.

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*