Trong cuộc đời, một vài người sẽ đến và đi, chỉ để dạy ta rằng đau lòng là như thế nào…còn cách đứng dậy ư, đó là việc của chính ta – #Status

Trong cuộc đời, một vài người sẽ đến và đi, chỉ để dạy ta rằng đau lòng là như thế nào…còn cách đứng dậy ư, đó là việc của chính ta

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*