Từ một bạn ẩn danh gửi tới Anh – #Status

Từ một bạn ẩn danh gửi tới Anh

_______________

Giá như anh yêu em nhiều hơn một chút! Đừng xin em thêm cơ hội nào khác, vì em cho anh quá nhiều, anh không trân trọng em cũng không sao, giờ mất rồi em cũng không để anh tìm thấy em lần nào nữa. Nếu anh suy nghĩ cho em một chút! Bây giờ không đến nỗi cả 2 tự đau đớn. Nếu anh sợ mất em thì những lời anh buông không đến nỗi cay nghiệt.

Người đến tìm tôi nói lời xưa cũ

Rượu nhạt rồi uống làm sao say?

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*